Anne Dostu ve Bebek Dostu
11 Ocak 2024

EMZİRME POLİTİKAMIZ

1.Hastanemizde emzirmeye ilişkin yazılı bir politika bulunmakta ve düzenli aralıklarla tüm sağlık personelinin bilgisine sunulmaktadır.

2.HastanemizinbebekbeslenmesindetemelpolitikasıANNESÜTÜİLEBESLENMEdir.

3.HastanemizebaşvurantümgebelereEMZİRMEVEANNESÜTÜNÜNÖNEMİkonusunda danışmanlıkeğitimiverilmektedir.

4.Anneilebebekiletişiminindoğumdanhemensonrasağlanabilmesiemzirmeyebaşlamaaçısında önemliolduğundan,doğumutakipedenilkyarımsaatiçerisindeanneyebebeğiemzirme konusundayardımedilir.(Sezeryensonrasıengeç1saat)

5.Annevebebeğingörselvetenseltemasıkolaylıklasağlanabilecekşekilde24saataynıodada kalmalarısağlanır.Tıbbibirgereksinimolmadıkçaayrıkalmalarınaizinverilmez.

6.Hastanemizdedoğanbebekleretıbbengerekliolmadıkçaannesütüdışındayiyecek verilmez.

7.Anneninbebeğiheristediğizamanemzirmesigerektiğiveanneleregeceemzirmeninsüt oluşumunda dahafazlaetkiliolduğuvurgulanır.

8.AnnelerebebeklerininilkaltıayANNESÜTÜ’ndenbaşkaekbesinlereihtiyaçlarınınolmadığı anlatılırve6aydansonrauygunekgıdalar ilaveedilerekemzirme2yaşınakadarteşvikedilir.Ek gıdalarınkaşıkvebardakileverilmesi önerilir.

9.Annelerimizinrahatçaemzirebilmesiiçin emzirmeodası düzenlenmiştir.

10.Hastanemizin her sahasında Uluslararası mama kodu uygulamaları benimsenmiş ve uygulanmaktadır.(ANNESÜTÜmuadillerinin reklamıafiş,bröşür,ücretsiznumunedağıtımı yapılamaz.)

11.Hastanemizdebebeklerinemzik,biberonkullanımınınsakıncaları   anlatılır.

12.Annelerenasılemzireceklerinigöstermek,bebeklerindenayrıkaldıklarındasütünnasıl sağılacağı,nasılbekletileceğiveemzirmeninnasılsürdürülebileceğikonusunda eğitim verilir.

13.Anneler taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri,karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri ,bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerini yaptırabilmeleri açısından başvurabilecekleri sağlık kuruluşları hakkında bilgilendirilir.