Satın Alma
10 Ocak 2024

Görev Ve Sorumlulukları:

 

Sorumlulukları

Hastanenin İhtiyacı Olan Mal/Hizmet Alımları İle Yapım İşlerinin, Hastanenin Servis Ve Birimlerince Talep Edilip, Başhekim Tarafından Alımı Uygun Görülmesi Halinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Satın Alımının Yapılmasından Sorumludur.

 

Görevleri

İhale Yoluyla Alım

ØSatın Alınacak Mal Veya Hizmetin Kabul Edilen Talep Formunu İşleme Almak,

ØGelen Talep Doğrultusunda Proforma Teklif İstemi Hazırlayarak İlgili Firmalara Göndermek,

ØMevzuat Doğrultusunda Yaklaşık Maliyet Hazırlamak,

ØK.İ.K.’ Den İhale Kayıt Numarası Almak,

ØHastane Müdürünün Belirlediği İhale Komisyon Teşekkülü’nün Başhekimin Onayına Sunmak,

ØTeknik Şartnamelerin İlgili Hekimler Tarafından Hazırlanmasını Ve İmzalanmasını Takip Etmek.

Øİlgili İhaleye Ait İdari Şartnamenin Yazımını Sağlamak, Komisyon Üyelerine Ve Başhekime İmzaya Sunmak.

Øİdari Şartname Hazırlandıktan Sonra Yapılacak Olan İhaleye Ait Olan İlan Metinin K.İ.K.’E Gönderilmesini Sağlamak Ve Kabulünün Takibini Yapmak.

Øİlanın Kabulünden Sonra Onayının Çıkartılarak Saymanlığa Ödemesinin Gönderilmesini Sağlamak.

ØÖdeme Yapıldıktan Sonra K.İ.K.’ De Belirtilen Sevk İşlem Formunu Doldurarak Başhekimin Onayından Sonra K.İ.K.’ E Göndermek.

Øİlan Sürelerine Göre Basın İlan Yazısının Hazırlanmasını Sağlamak

Øİhale Tutanaklarını Tutularak İhale Komisyonunun İmzasına Sunmak.

Øİhale Tetkik İnceleme Raporu Doğrultusunda Tetkik İnceleme Raporunu Yazarak İmzaya Sunmak.

ØMukayese Cetveli Ve Teknik İnceleme Raporları Doğrultusunda İhale Komisyon Kararı Hazırlanarak İhale Komisyon Üyelerinin İmzasına Ve Başhekim İmzasına Sunmak.

Øİhale Kararı Doğrultusunda Kesinleşen İhale Kararını Yazıp Başhekim Onayına Sunarak İlgili Firmalara Posta Yoluyla Veya Elden İletmek.

ØKesinleşen İhale Kararı İtiraz Süresi Göz Önüne Alınarak İtiraz Olmadığı Takdirde Sözleşmeye Davet Yazarak, Hastane Başhekimliğine Sunmak Ve İhale Uhdesinde Kalan Firmalara Posta Yoluyla Veya Elden İletmek.

Kesin Teminat Alımı, Karar Harcı, Sözleşme Pulu, Ve Damga Vergisini Yazarak Hastane Müdürü Ve Başhekimin Onayına Sunmak. İhale Uhdesinde Kalan Firmalara Posta Yoluyla Veya Elden İletmek. Teminat Tutarları Ve Karar Sözleşme Pulu Bedelleri Ve Sözleşme Anında Getirmesi Zorunlu Olan İhale Belgelerini Kontrol Ederek Teslim Almak.

Ø  Sözleşmeleri Yazarak Başhekimin Onayına Sunmak. İhale Uhdesinde Kalan Ve Sözleşmelerini İmzalayan İlgili Firmalar Uhdesinde Kalan Malzemelerin Teslim Edilmesini Sağlamak. Ayniyat, Ambar Ve Girişleri İle Faturaları Satın Almaya Geldikten Sonra, Ayniyat Ve Satın Alma Dokümanlarının Birbirlerine Uygunluğunu Kontrol Etmek, İhale Dosyasının Fotokopisini Çektirerek Tahakkuka Göndermek.

Ø  İhale Evraklarının Kontrol Ve Takibini Yapmak.

Doğrudan Alım

Ø  Hastane İçerisinde Herhangi Birimin İhtiyacı Olan Mal Veya Hizmetin Alınması İçin İlgili Birimin Talebini Almak,

Ø  Talepte Belirtilen Mal Veya Hizmetin Yaklaşık Maliyetinin Mevzuata Uygun Olarak Belirlenebilmesi İçin, Taleple Gelen Şartname İle Birlikte İlgili Kurum Ve Firmalara Fakslanmasını Sağlamak,

Ø  Alınacak Mal Veya Hizmete İlişkin Firmaların Vermiş Olduğu Teklifleri Hesaplayarak Yaklaşık Maliyet Tablosunu Hazırlamak,

Ø  Hesaplanan Yaklaşık Maliyeti Satın Alma Komisyon Başkanı Ve Üyelerine İmzalatarak Hastane Müdürü Ve Başhekimin Onayına Sunmak,

Ø  Yaklaşık Maliyet Tespit Edildikten Sonra Mal Veya Hizmetin Alınmasıİçin Onay Belgesini Hastane Müdürü Ve Başhekim Onayına Sunmak,

Ø  Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Hazırlamak,

Ø  Alınmasına Karar Verilen Mal Veya Hizmetin Sipariş Yazısını Hazırlamak, Uhdesinde Kalmış Firmaya Fax Çekmek Veya Elden Vermek.

Ø  Siparişi Verilen Mal Veya Hizmetin Belirlenen Zaman Aralığında Gerçekleştirilmesini Takip Etmek, Mal Veya Hizmetin Eksiksiz Yerine Getirildiğini Ve Faturasının Alıma Uygunluğunu Takip Etmek.